'Menu
Ik ga mijn buitenschrijnwerk Zelf plaatsen of Laten plaatsen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CREAZZA

1. Definities en toepassing van de Algemene Voorwaarden

De website creazza.be (hierna gezamenlijk: de Website) zijn een initiatief van:

CREAZZA (Web Ydee BV) (hierna: CREAZZA)

Koning Leopoldstraat 57

9920 Lievegem

BTW BE0422.395.507

E-mail: info@creazza.be

Telefoon: +32 800 62 986

Contacteer ons gerust indien je verdere vragen of opmerkingen hebt; wij beloven jou een spoedig antwoord!

Hierna vermelde begrippen dienen in de Algemene Voorwaarden als volgt te worden verstaan:

'Klant': Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CREAZZA in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten. Verderop ook Klant genoemd.

'Consument': Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

'Professionele Klant': iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

'Producten': Alle goederen en diensten die het voorwerp van een Overeenkomst vormen.

'Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen': Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

'Overeenkomst': Iedere overeenkomst waarbij CREAZZA zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Klant. Deze Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen CREAZZA en de Klant. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de Websites, vanaf gebruik van de Websites.

Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Klant en CREAZZA die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

CREAZZA behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.

CREAZZA onderschrijft de gedragscode van het BeCommerce Kwaliteitslabel en is als lid van BeCommerce gebonden door deze gedragscode. De BeCommerce gedragscode is te consulteren op de volgende website: https://www.becommerce.be/report/html/becommerce_certification.report_certificate/17998

2. Hoe komt de Overeenkomst tot stand?

Wanneer de Klant via de online bestelprocedure op onze Websites een bepaalde bestelling plaatst, geldt dit als een bindend aanbod vanwege de Klant. CREAZZA zal binnen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen een orderbevestiging laten toekomen op het door de Klant opgegeven e-mailadres met een overzicht van de bestelde Producten met een link naar downloadbare algemene verkoopsvoorwaarden. Er komt een Overeenkomst tot stand tussen Klant en CREAZZA op de datum waarop de Klant de orderbevestiging (bevestigingsmail) ontvangen heeft. De orderbevestiging bevat de definitieve prijs en de termijn binnen dewelke het bestelde Product afgehaald moet worden, dan wel geleverd zal worden.

Wanneer Klant wenst dat zijn Product bij levering geïnstalleerd wordt, zal CREAZZA Klant in contact brengen met een plaatser. In dergelijk geval zal de plaatser, na opmeting op het door de Klant opgegeven adres, Klant op de hoogte brengen van de prijs voor installatie. Indien Klant hiermee akkoord gaat, komt er een Overeenkomst tot stand tussen de Klant en de plaatser. Klant erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat CREAZZA in dergelijk geval louter optreedt als tussenpersoon.

De Klant dient de online bestelprocedure nauwgezet te volgen en de verschillende parameters in te vullen.

De Klant aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de keuzes die hij maakt bij het doorlopen van de online bestelprocedure. We nemen geen verantwoordelijkheid voor de door de Klant opgegeven informatie, keuzes en andere fouten in de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, bijvoorbeeld omdat de bestelling onvolledig of onvoldoende duidelijk is. Desgevraagd zullen wij de reden van weigering meedelen. Bij onvolledig ingevulde of onduidelijke bestellingen kan CREAZZA de Klant een uitnodiging tot aanvullen bezorgen.

Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal CREAZZA de Klant hierover inlichten en eventueel een vervangend Product voorstellen. Indien CREAZZA de bestelling weigert of de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een Overeenkomst. De Klant heeft in dergelijk geval geenszins recht op enige vorm van schadevergoeding.

CREAZZA besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de Producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto's ter illustratie van de Producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto's en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website. Zo zijn lichte afwijkingen op vlak van vorm, kleur en details steeds mogelijk. Dergelijke niet-substantiële verschillen kunnen geen aanleiding geven tot enige reparatie, vervanging of terugbetaling.

De aangeboden goederen betreffen schrijnwerkgerelateerde maatproducten bestaande uit, maar niet beperkt tot rolluiken, zonnewering, ramen, deuren en garagepoorten.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. CREAZZA kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen.

Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. Onze prijzen en tarieven

Al onze prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro. De prijzen ten aanzien van Consumenten zijn steeds inclusief btw en andere taksen. De prijzen ten aanzien van Professionele Klanten zijn steeds exclusief btw en andere taksen. Alle extra vracht-, leverings- of portokosten en andere bijkomende kosten (bijv. voor installatie of montage en voor bepaalde betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelprocedure.

De prijzen en tarieven voor installaties die op onze Websites worden weergegeven zijn louter indicatief en kunnen geenszins geïnterpreteerd worden als een bindend aanbod uitgaande van CREAZZA. De prijzen voor installaties, zoals weergegeven op de Website, dienen bevestigd te worden door een installateur na opmeting bij de Klant.

De Klant is de prijs verschuldigd die CREAZZA in haar orderbevestiging conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door CREAZZA worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

CREAZZA heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van jouw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan de Klant worden aangerekend.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Betaling

De klant die een bestelling wil plaatsen heeft de keuze tussen een volledige vooruitbetaling, een gedeeltelijke vooruitbetaling (15%) en betaling saldo (85%) bij levering. CREAZZA behoudt steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze Verkoopovereenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Wanneer gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling is overeengekomen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Wanneer bijvoorbeeld de uitgever van de kredietkaart van de Klant weigert in te stemmen met de betaling is, CREAZZA in geen enkel geval verantwoordelijk voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Wanneer de Klant zijn verplichting van directe betaling tijdens levering en/of na uitvoering niet laat zien of niet uitvoert, heeft Creazza het recht om in de facturatie een dossierkost van 75€ zonder btw door te rekenen voor de extra voorbereidende diensten die een inning met zich meebrengt. Deze dossierkost kan dan nog steeds gecrediteerd worden als er een betaling binnen de 24u geschiedt op onze rekeningen. Nadat deze termijn van 24u verstrijkt zal Creazza alle mogelijke gerechtelijke stappen ondernemen die nodig zijn om het volledige facturatiebedrag en de extra gerechtskosten te innen.

De Klant die een bestelling wil plaatsen via de Website heeft de keuze:

- De klant betaalt het volledige bedrag (100%) onmiddellijk op het ogenblik van de bestelling, waarbij de Klant een korting van 2% wordt toegekend; of

- De Klant betaalt een voorschot van 15% op het ogenblik van de bestelling en nog eens 85%, uiterlijk tijdens levering, zoals gecommuniceerd in de orderbevestiging;

Iedere betaling dient te gebeuren op volgend bankrekeningnummer:

KBC: 441-0610251-75

IBAN: BE05 4410 6102 5175

BIC: KREDBEBB

Wij accepteren volgende betaalmethoden:

Bancontact / Maestro / VISA / Mastercard / iDEAL / MyBank / PayPal / Overschrijving

CREAZZA kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Eventuele uitbreidingen van de betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de Website.

Bij elke betaling ontvangt de Klant vanwege CREAZZA via mail een bevestiging van betaling. Wanneer alle betalingen gebeurd zijn, zal CREAZZA de Klant via mail een finaal overzicht bezorgen van de geleverde Producten en de betaalde bedragen.

CREAZZA stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. CREAZZA behoudt steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze Verkoopovereenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. Hoe wordt mijn Product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Ofwel geschiedt de levering op het adres dat de Klant heeft opgegeven op het ogenblik van de bestelling. De levering dient steeds te gebeuren overeenkomstig de termijn zoals duidelijk gecommuniceerd in de orderbevestiging conform artikel 2. Tenzij anders aangegeven in de orderbevestiging, bedraagt de gemiddelde leveringstermijn voor Consumenten dertig (30) dagen.

De uiterste leveringstermijn voor Consumenten bedraagt dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, tenzij CREAZZA en de Consument in onderling overleg een andere termijn hebben bepaald. Wanneer CREAZZA er niet in slaagt om de Producten op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) dagen te leveren, verzoekt de Consument de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer CREAZZA niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Klant het recht de Overeenkomst te beindigen. In dergelijk geval van beindiging zal CREAZZA spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

CREAZZA draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering of afhaling. Het risico van de Producten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging, maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

Tijdens officiële vakantiedagen en het bouwverlof kan CREAZZA geen goederen leveren of laten afhalen.

In geval van vertraging of gebreken in de levering van de bestelde producten, kan de klant zich niet op kosten van CREAZZA elders bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen CREAZZA en de Klant.

5.1 Afhaling

De Klant aanvaardt dat hij zijn identiteitskaart of paspoort dient voor te leggen bij afhaling van het bestelde Product. CREAZZA behoudt zich het recht de bestelde Producten slechts mee te geven op vertoon van geldige identiteitskaart of paspoort, desgevallend vergezeld van een getekende en originele volmacht van de persoon op wiens naam de bestelling is gedaan.

5.2 Levering

Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de Klant op het moment van zijn bestelling. We stellen het op prijs als je ons op de hoogte houdt van eventuele adreswijzigingen. CREAZZA is gerechtigd de bestelde Producten te leveren op het laatst bekende adres. De Klant aanvaard dat het exacte tijdstip van levering, zal worden meegedeeld op de dag van de levering zelf.

CREAZZA kan voor de levering beroep doen op betrouwbare externe partijen. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de door Klant aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.

De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De Klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon.

CREAZZA levert tot aan de deur van de Klant, op voorwaarde dat Klant de losplaats gemakkelijk bereikbaar heeft gemaakt en de manuele verplaatsing tot de plaats van levering niet moeilijk, risicovol of gevaarlijk wordt geacht (bijv. nauwe of krappe doorgang enz.). In geen geval is CREAZZA gehouden tot verticaal transport (bijv. via trap, lift, etc.). Indien levering tot aan de deur niet mogelijk is, is CREAZZA gerechtigd het Product op een voor hem meer toegankelijke plaats af te leveren.

Alle schade veroorzaakt bij de manipulatie van het Product op de plaats van installatie valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant, ongeacht of de schade betrekking heeft op het Product, dan wel op de plaats van levering (muur, vloer, meubilair, deur, ...), wanneer deze schade het gevolg is van een slechte beoordeling of een verkeerde keuze.

6. Gebreken en klachtindiening

6.1 Wettelijke garantie

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. Iedere Consument geniet een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Consument kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde Product niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde Product (non-conformiteit), voor zover hij deze niet-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van het Product.

- Gaat het Product defect binnen de eerste zes (6) maanden na de levering, dan geldt het vermoeden dat het gebrek bestaat sinds de levering. CREAZZA kan het tegendeel bewijzen.

- Wordt het defect van het Product meer dan zes (6) maanden na de levering vastgesteld, dan moet de Consument bewijzen dat het Product niet-conform was op het moment van de levering.

Verder moet CREAZZA, overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 BW, ten aanzien van alle Klanten instaan voor de verborgen (niet-zichtbare) gebreken aan de door haar geleverde Producten. Voor de Consument vindt dit stelsel toepassing na afloop van de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Het stelsel van de verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de Klant op het ogenblik van de koop op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft iedere Klant recht op herstel indien hij, na de levering, een verborgen gebrek vaststelt in het geleverde Product, conform de wettelijke voorschriften.

De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:

- schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;

- schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;

- schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Klant of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CREAZZA of de producent van verbruiksgoederen.

Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden en worden steeds uitdrukkelijk gecommuniceerd.

6.2 Klachtindiening

Zodra de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij de Producten ontvangt, is deze verplicht de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien een Product door een zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor een klacht worden ingediend. De Klant moet dergelijke klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk communiceren aan CREAZZA, bij voorkeur bij aftekenen voor ontvangst en ten laatste binnen de drie (3) kalenderdagen na levering aan de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren. De Klant die een klacht indient die niet of niet voldoende gemotiveerd is, is niet gerechtigd de Producten terug te sturen. Iedere Klant is verplicht om binnen de dertig (30) kalenderdagen na het indienen van de klacht het niet-conforme Product naar CREAZZA op te sturen met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling. In het andere geval zal de opschorting van de wettelijke garantietermijn als ongeldig beschouwd worden. De termijn van dertig (30) kalenderdagen is niet van toepassing wanneer duidelijk blijkt dat het Product beschadigd is ten gevolge van het transport. In dergelijk geval zal de Klant het Product onverwijld terugsturen en ten laatste binnen de drie (3) kalenderdagen.

Indien een Product door een niet-zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor eveneens een klacht worden ingediend. De Klant moet dergelijke klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk communiceren aan CREAZZA, binnen de veertien (14) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek. Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren. De Klant die een klacht indient die niet of niet voldoende gemotiveerd is, is niet gerechtigd de Producten terug te sturen.

Naargelang het geval moet de Klant de gebrekkige Producten terugsturen naar CREAZZA of zal CREAZZA zelf instaan voor de ophaling van de gebrekkige Producten. In ieder geval bezorgt de Klant de gebrekkige Producten steeds in originele staat, inclusief hun accessoires en documentatie. Verder moet de Klant steeds de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs voorleggen. Iedere tekortkoming aan de voorgenoemde verplichtingen zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling.

De terugzending van een niet-conform of gebrekkig Product gebeurt steeds op risico van de Klant. De kosten van terugzending zijn voor rekening van CREAZZA, voor zover de Klant voldoet aan de garantievoorwaarden. De Klant die een Product onterecht terug naar CREAZZA verzendt, zal zelf instaan voor de kosten. CREAZZA raadt in ieder geval aan deze Producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico's van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste gebeuren binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie.

Consumenten in de EU hebben de mogelijkheid om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie, beschikbaar op de website http://ec.europa.eu/odr

6.3 Herstel

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Klant in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Klant zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen.

De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Klant gefactureerde bedrag.

Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal CREAZZA deze opnieuw aan de Klant verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Klant. CREAZZA is in dat geval vrij de Producten voor rekening en op risico van de Klant bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

7. Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.53.3 Wetboek Economisch Recht heeft die Consument die Producten bestelt via de Website van CREAZZA geen herroepingsrecht aangezien er sprake is van de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Met andere woorden: alle Producten die CREAZZA via haar Websites aanbiedt worden steeds op maat van de Consument gemaakt en kunnen om die reden na bestelling niet geretourneerd worden.

Omwille van de op maat gemaakte aard van de aangeboden goederen blijft de Klant die de overeenkomst omwille van een bepaalde reden verbreekt of beëindigd, gehouden tot een vergoeding van 70% van de prijs van het product (inclusief btw).

8. Aansprakelijkheid en Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die een Klant of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd Product, tenzij de schade is ontstaan door ons opzet of grove schuld.

Wanneer de Klant via de Website aangeeft dat hij beroep wenst te doen op een plaatser voor de installatie van de bestelde Producten, erkent en aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat CREAZZA louter optreedt als tussenpersoon. De Klant komt in een rechtstreekse contractuele relatie te staan met de plaatser. Bijgevolg kan CREAZZA geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit de onjuiste, laattijdige of onzorgvuldige plaatsing.

Indien CREAZZA door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de Klant na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is CREAZZA niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. CREAZZA is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij CREAZZA. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is eenieder, zowel Klanten als derden, verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

CREAZZA hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

10. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid dat consulteerbaar is via onze Website.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal CREAZZA alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI). Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van CREAZZA, of Overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement GENT.

Download de algemene voorwaarden