'Menu
Ik ga mijn buitenschrijnwerk Zelf plaatsen of Laten plaatsen

Privacy verklaring

1 Waarom deze Privacyverklaring?

CREAZZA hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).

Met deze Privacyverklaring wil CREAZZA de gebruiker van haar Websites wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van onze Websites verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring.

2 Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

De website creazza.be (hierna Website) zijn een initiatief van:

CREAZZA (Web Ydee BV) (hierna: CREAZZA)

Koning Leopoldstraat 57

9920 Lievegem

BTW BE0422.395.507

E-mail: info@creazza.be

Telefoon: +32 70 69 00 53

3 Doel van de verwerking?

CREAZZA verzamelt jouw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere gebruiker van onze Websites een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van de Websites en de bijhorende diensten van CREAZZA.

Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van de Website en de daarbij horende diensten.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

- Het aanbieden en verbeteren van de gepersonaliseerde en algemene dienstverlening van CREAZZA; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de gebruiker en het verlenen van ondersteuning.

- Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde diensten.

- De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina's er werden bezocht. Wanneer de gebruiker de Website bezoekt, verklaart deze zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan de Verwerker en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik door CREAZZA. We kunnen onze gebruikers dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen. CREAZZA heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden.

4 Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan de Website kunnen 'cookies' op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de Website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om jouw bezoek aan de Website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om jou meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om jouw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij jou graag door naar ons Cookie Statement.

Als je de Website en/of Webshop wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je uiteraard vrij om de cookies uit te schakelen via jouw browserinstellingen. Hoe je cookies kan uitschakelen, staat te lezen in ons Cookie Statement.

5 Rechten van de gebruiker

5.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

CREAZZA verwerkt jouw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt de volgende garanties in:

- Jouw persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van de Verordening verzameld en verwerkt.

- Jouw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

- Jouw persoonsgegevens worden slechts bewaard zolang dit noodzakelijk is om onze dienst aan te bieden.

De risico's van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, of iedere andere niet toegelaten verwerking worden tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal CREAZZA onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

5.2 RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Indien je jouw identiteit bewijst, beschik je over een recht om van CREAZZA uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens. Wanneer CREAZZA jouw gegevens verwerkt, heb je bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kunt uitoefenen overeenkomstig de Verordening. Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal CREAZZA hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kunt jouw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan CREAZZA. CREAZZA zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is evenwel mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder zichtbaar te zijn voor de gebruiker.

Je hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen:

- Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of

- Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of

- Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of

- Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of

- Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

CREAZZA beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

5.3 RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen:

- Gedurende de periode die CREAZZA nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting; of

- Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of

- Wanneer CREAZZA jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij de persoonsgegevens nodig hebt voor een rechtsvordering;

- Gedurende de periode die CREAZZA nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indien je jouw recht wenst uit te oefenen, zal CREAZZA hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@creazza.be.

5.4 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om de aan CREAZZA verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien je jouw recht wenst uit te oefenen, zal CREAZZA hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@creazza.be.

5.5 RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens door CREAZZA bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien je jouw recht wenst uit te oefenen, zal CREAZZA hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@creazza.be.